Palvelut

Enemi Oy on FINAS akkreditoima päästökauppatodentaja sekä kestävyyskriteeritodentaja (VB03)

Akkreditointipäätöksen voi tarkistaa FINAS-sivuilta

Akkreditoinnin piiriin kuuluvat

  • Päästökauppatodentaminen perustuen EU ETS asetukseen 2018/2067
  • Sähkön tuotantotuen todentaminen perustuen lakiin 1396/2010
  • Kestävyyskriteeritodentaminen perustuen RED 2-direktiiviin 2018/2001/EY sekä lakiin 393/2013 ja asetukseen 6/2021

Olemme myös Energiamarkkinaviraston valtuuttama

  • Sähkön alkuperän todentaminen

Todentamisen lisäksi tarjoamme johtamisjärjestelmästandardeihin liittyviä koulutuspalveluita.

Päästökauppatodentaminen

Päästökaupan todentaminen (GHG verification) on velvoittavaa päästökauppalain piiriin kuuluville toimijoille. Päästökauppa on yhteydessä päästölupaan.

Sähkön tuotannon todentaminen

Tuotantotuella tuetaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa. Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Energian alkuperän todentaminen

Suomessa on toimeenpantu uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä alkuperätakuulaki on uudistettu.

Johtamisjärjestelmä-standardeihin liittyvät koulutuspalvelut

Enemillä on pitkä koulutuskokemus ja palaute on ollut hyvää. Kouluttajilla on vankka standardituntemus ja paljon kenttäesimerkkejä soveltamisesta.

KESTÄVYYSJÄRJESTELMÄTODENTAMINEN

RED II -direktiivi tulee kattamaan tulevaisuudessa myös sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuottavat laitokset, jotka käyttävät biopolttoaineita. Kestävyysjärjestelmän piiriin tuli hakeutua 30.6.2021 mennessä ja ennen hakemuksen lähettämistä tuli olla kestävyysjärjestelmä todennettu.

Enemi Oy:lle on myönnetty Energiaviraston hyväksyntä ja akkreditointi (VB03) toimia kestävyysjärjestelmien todentajana.

Kestävyyskriteeritodentaminen

RED2-direktiivi edellyttää, että kaikkien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, tai jotka saavat taloudellista tukea, pitää olla kestävästi tuotettuja.

Tulevaisuudessa prosesseissa käytettävä biopolttoaine on osoitettava kestävällä tavalla tuotetuksi tai se tullaan tulkitsemaan fossiiliseksi polttoaineeksi päästöjen laskennan/todentamisen yhteydessä.

Enemi Oy:lle on myönnetty pätevyys toimia riippumattomana todentajana

Todentamistoimialoja:

  • Ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät
  • Kasvihuonekaasupäästövähennyksen laskenta
  • Maatalouden biomassat
  • Metsäbiomassat
  • Jäte- ja tähderaaka-aineet