Palvelut

Enemi Oy on FINAS akkreditoima päästökauppatodentaja sekä kestävyysjärjestelmätodentaja (VB03)

Akkreditointipäätöksen voi tarkistaa FINAS-sivuilta

Akkreditoinnin piiriin kuuluvat

  • Päästökauppatodentaminen perustuen EU ETS asetukseen 2018/2067
  • Sähkön tuotantotuen todentaminen perustuen lakiin 1396/2010
  • Kestävyyskriteeritodentaminen perustuen RED 2-direktiiviin 2018/2001/EY sekä lakiin 393/2013 ja asetukseen 6/2021

Olemme myös Energiamarkkinaviraston valtuuttama

  • Sähkön alkuperän todentaminen

Todentamisen lisäksi tarjoamme johtamisjärjestelmästandardeihin liittyviä koulutuspalveluita.

Päästökauppatodentaminen

Päästökaupan todentaminen (GHG verification) on velvoittavaa päästökauppalain piiriin kuuluville toimijoille. Päästökauppa on yhteydessä päästölupaan.

Sähkön alkuperän ja tuotantotuen todentaminen

Tuotantotuella tuetaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa. Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Johtamisjärjestelmästandardeihin liittyvät koulutuspalvelut

Enemillä on pitkä koulutuskokemus ja palaute on ollut hyvää. Kouluttajilla on vankka standardituntemus ja paljon kenttäesimerkkejä soveltamisesta.

KESTÄVYYSJÄRJESTELMÄTODENTAMINEN

RED II -direktiivi tulee kattamaan tulevaisuudessa myös sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuottavat laitokset, jotka käyttävät biopolttoaineita. Kestävyysjärjestelmän piiriin tulee hakeutua 30.6.2021 mennessä ja ennen hakemuksen lähettämistä tulee olla kestävyysjärjestelmä todennettu.
Enemi Oy on käynnistänyt akkreditointiprosessin ja hakenut Energiavirastolta tilapäistä hyväksyntää toimia kestävyysjärjestelmien todentajana.

Kestävyyskriteeritodentaminen

RED2-direktiivi edellyttää, että kaikkien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, tai jotka saavat taloudellista tukea, pitää olla kestävästi tuotettuja.

Enemi Oy:lle on myönnetty pätevyys toimia riippumattomana todentajana

Todentamistoimialoja:

• Ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät
• Kasvihuonekaasupäästövähennyksen laskenta
• Maatalouden biomassat
• Metsäbiomassat
• Jäte- ja tähderaaka-aineet