Energian alkuperän todentaminen

Suomessa on toimeenpantu uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä alkuperätakuulaki on uudistettu. Lain energian alkuperätakuista (1050/2021) (jäljempänä alkuperätakuulaki) myötä alkuperätakuita tullaan myöntämään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle.

Alkuperätakuulain mukaisia todentajia kutsutaan arviointilaitoksiksi. Siten todentajalla tarkoitetaan alkuperätakuulain mukaista arviointilaitosta. Arviointilaitokset todentavat energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämät energialähteet, ennen kuin energiantuotantolaitos voidaan liittää alkuperätakuujärjestelmään.

 Vaihtoehtoiset todentamistavat

Alkuperätakuujärjestelmässä on mahdollista käyttää Energiaviraston hyväksymien arviointilaitosten lisäksi myös muita todentamistapoja. Alkuperätakuuasetuksen mukaan seuraavat todentamistavat rinnastetaan alkuperätakuulain tarkoittamaan todentamiseen:

 1. EECS-todentamistodistus: Eurooppalaisessa energian alkuperätodistusjärjestelmässä (European Energy Certificate System, EECS) suoritettu todentaminen (jäljempänä EECS-todentaminen). Todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta lukien. EECS-todentamista voivat hakea sähköä tai kaasua tuottavat laitokset.
 2. Hyväksymispäätös syöttötariffijärjestelmään: Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 15 §:n perusteella tehty hyväksymispäätös. Todentaminen on voimassa mainitun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.
 3. Varmennettu ilmaisjakohakemus: Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 4 artiklan 2 kohdan mukainen toiminnanharjoittajan hakemus. Todentaminen on voimassa viisi vuotta hakemuksen jättämisestä.

 

Lämmön ja jäähdytyksen varmennusvelvoite

Alkuperätakuujärjestelmässä on mahdollista käyttää Energiaviraston hyväksymien arviointilaitosten lisäksi myös muita todentamistapoja. Alkuperätakuuasetuksen mukaan seuraavat todentamistavat rinnastetaan alkuperätakuulain tarkoittamaan todentamiseen:

 • Varmennusvelvoite astuu voimaan 1.7.2022
 • Varmentaminen tehdään peruuttamalla alkuperätakuita alkuperätakuurekisterissä
 • Peruutuksen yhteydessä määritellään peruutuksella hyvitettävä taho
 • Kalenterivuodelle kohdistettavat alkuperätakuut tulee peruuttaa seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä
 • RED II ei vaadi varmennusvelvoitetta lämmölle ja jäähdytykselle, mutta kansallinen laki vaatii
 • 1.7.2022 jälkeen takuut ainoa keino osoittaa alkuperä!

 

Todentamistodistus

Arviointilaitos myöntää todentamisen jälkeen todentamistodistuksen, joka on voimassa 5 vuotta. Mikäli toiminnassa/polttoaineissa tapahtuu muutoksia, jotka eivät vastaa myönnetyn todistuksen sisältöä todistuksen voimassaoloaikana, tulee hakea uutta todentamistodistusta.

Enemin pätevyysalueet

Enemin pätevyysalueeseen kuuluu

 • Sähkön rekisteriin hakeutuvat energiantuotantolaitokset, ei polttoaineita
 • Sähkön rekisteriin hakeutuvat energiantuotantolaitokset, polttoaineita käyttävät
 • Vedyn rekisteriin hakeutuvat energiantuotantolaitokset
 • Lämmön rekisteriin hakeutuvat energiantuotantolaitokset, uusiutuvilla energialähteillä tuotettu lämpö ja jäähdytys
 • Lämmön rekisteriin hakeutuvat energiantuotantolaitokset, hukkalämpö ja -kylmä